Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
admin, 09.01.2009
Aktualizováno: 10.02.2009

Cantamus Corde na konci roku 2008

Rok se s rokem sešel a my opět stojíme na prahu vánočních svátků, které krásně uzamykají uplynulých 365 dní do komůrky vzpomínek a naší chabé paměti. Chceme se s Vámi, milí čtenáři, podělit o to nejkrásnější, co jsme během letošního roku prožili, a tak jaksi podat účty našeho snažení a píle.  taize_ecav_brno.jpg

Nový rok 2008 jsme otevřeli 6. ledna, na den sv. Tří králů slavnostním koncertem v našem kostele v Jezeřanech-Maršovicích. I přes nevlídné počasí přišlo mnoho místních, ale i přespolních, kteří se nedali odradit náledím a mrznoucím deštěm. Na programu byla Vánoční mše Ignáce Händla a vánoční skladby převážně českých autorů. Program koncertu zpestřil krátkými povídkami z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše Ing. Jan Slavík.

Zpěváci vlastně neměli ani čas si pořádně vydechnout a sbor začal s nácvikem skladeb na Velikonoce 2008. V sobotu 9. února sbor doprovodil ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taize, která se konala v rámci setkání Ain-Karim v Lechovicích. 15. března doprovázel sbor modlitební skupinu se zpěvy z Taize na Setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem V. Cikrlem v brněnském kostele sv. Maří Magdalény. na_pouti_ve_ktinach.jpg

Květnou nedělí 16. března jsme vstoupili do Svatého týdne, pro hudebníky pokaždé velmi náročného. Sbor zpíval o květné neděli pašije a písně o umučení Páně A. Michny z Otradovic. Na Zelený čtvrtek přispěl k oslavě mše na Památku večeře Páně. Na Velký pátek 21. března zazpívala mužská část sboru na pozvání Rev. Jaroslava Kratky (ECAV) v Centru pro rodinu na Josefské ulici v Brně při ekumenických pašijích velkopáteční zpěvy a 2 zpěvy z Umučení Kristova Františka Picky. Večer sbor doprovodil velkopáteční bohoslužbu na památku umučení Páně. Jásavé Erlebachovo Aleluja se pak stalo znělkou letošních velikonočních svátků.  pred_oltarem_panny_marie_ve_vrbach_na_pouti_ve_slupi.jpg

V sobotu 29. března pravidelná modlitba se zpěvy z Taize konaná v našem kostele putovala do brněnského Centra pro rodinu. Bohatá účast i instrumentální doprovod přispěly ke krásnému duchovnímu zážitku. 

O 6. velikonoční neděli vyrazil náš sbor na pouť. Na pozvání slupského faráře P. Josefa Kohoutka doprovodil sbor dopolední poutní mši v kostele Jména Panny Marie ve Slupi. Za „odměnu" jsme navštívili technicko-historickou raritu - slupský mlýn. Po obědě v Jaroslavicích jsme přejeli do nedalekých Strachotic, kde nás čekala druhá poutní mše ke svatému Jiří. Krásný den plný slunce a samozřejmě muziky jsme uzavřeli u sklenky vína ve sklepě pana Jiřího Tkadlece ve Slupi. Na tento den nikdo z účastníků jistě dlouho nezapomene. u_lurdske_jeskyne_v_bohuticich.jpg

Další pouť nás čekala 8. května v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Ráno jsme zapívali na rekolekční mši kněží moravskokrumlovského děkanátu v Loděnicích a odpoledne jsme vyrazili do známého poutního místa - do Křtin. Rádi jsme přijali výzvu doprovodit poutní mši brněnské mládeže. Při příchodu poutníků zazněly ke krátké adoraci písně z Taize. Mši celebroval generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek a brněnský děkan Václav Slouk. Sbor zazpíval mimo jiné renesanční Ave Maria Jacoba Arcadelta. Zpívat v křtinské bazilice Jména Panny Marie byl jistě pro všechny účastníky úžasný zážitek.  den_matek.jpg

Při příležitosti oslav Dne matek 11. května pak sbor přednesl pásmo sedmi lidových písní v úpravách různých autorů v místním KD. Při příležitosti žehnání nové vlajky na slavnostech města Pohořelice 15. června zazpíval sbor několik duchovních písní. Na začátku prázdnin čekaly sbor dvě poutě. První se uskutečnila 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, druhá pak 13. července o slavnosti svaté Markéty - patronky farního kostela v Loděnicích. O týden později v sobotu 19. července zpíval sbor v Bohuticích, kde se slavilo 80. výročí posvěcení zdejší lurdské jeskyně. Slavnostní bohoslužbě předsedal opat z premonstrátského kláštera v Nové Říši P. Marián Rudolf Kosík. Sbor přednesl mariánské písně. V sobotu 20. září doprovázeli zpěváci „výjezdní" modlitbu se zpěvy z Taize v Rousínově, kam sbor putoval na přání zdejšího faráře P. Michaela Macka. K podnětnému setkání přispěl i fakt, že v Rousínově právě pobýval pěvecký sbor z partnerského města v Maďarsku, který se nenechal zahanbit a předvedl užaslým účastníkům několik drobných skladeb. Pak přišly hody a s nimi i svatováclavské písně, které jsme zazpívali na slavnostní hodové mši v neděli 28. září. 

S měsícem říjnem pak nastoupilo období zkoušek na advent a Vánoce. Na pozvání Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově zazpíval sbor o první adventní neděli 30. listopadu při příležitosti žehnání adventního věnce písně A. V. Michny z Otradovic, N. K. Vodňanského. sveceni_adventniho_vence_v_moravskem_krumlove.jpg

A teď se již těšíme na Vánoce. Všechny srdečně zveme na vánoční bohoslužby. O Štědrém večeru na půlnoční mši v Loděnicích zazní Vánoční mše Eduarda Marhuly. Vánočními zpěvy se rozezní kostely i na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána, kdy sbor zazpívá na poutní mši v Malešovicích. Jásavé „Narodil se Kristus Pán" se rozezvučí i na vánočním koncertě v sobotu 27. prosince v Bohuticích. Na začátek nového roku 2009 zveme všechny na tříkrálový koncert, který se uskuteční v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje v neděli 4. ledna v 16 hod.

Všem přejeme požehnané a milostiplné vánoční svátky a všechno dobré do přicházejícího roku 2009.

Za Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE

Petr Eckl

Aktualizováno 10.02.2009
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti