Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
admin2, 20.09.2007
Aktualizováno: 15.10.2020

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb:

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Jezeřany-Maršovice (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22),

5. podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů - informace o majetku veřejných funkcionářů nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce (bod 23).


Okruh povinně zveřejňovaných informací

kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky

1. Oficiální název  

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura 

4. Kontaktní spojení 

5. Bankovní spojení 

6. Identifikační číslo (IČ) 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

11. Opravné prostředky 

12. Formuláře 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  

14. Předpisy 

15. Úhrady za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů. evidencí a seznamů na obci

20. Informace o zpracování osobních údajů 

21. Informace o obecním informačním systému 

22. Informace o územním plánu

23. Oficiální registr dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

 

1. Oficiální název 

Obec Jezeřany-Maršovice, se sídlem Jezeřany-Maršovice 1, PSČ 671 75 (dále jen "Obec"). 

2. Důvod a způsob založení 

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), který byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 1.4.2000. . Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).  

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

 • je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje .

3. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Dalšímí iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva obce je Kulturní výbor.Podrobné informace o personálním obsazení nalezneze na stránce Personální přehled.

Organizace zřízené obcí:

 1. Základní škola a Mateřská škola , Jezeřany - Maršovice, okres Znojmo

 2. Sbor dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice  

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Jezeřany-Maršovice 65

4.3 Úřední hodiny: Po a St  8:00-17:00

4.4 Telefonní čísla: 515 337 423, 606 108 288

4.5 Čísla faxu: 515 337 423

4.6 Adresa internetové stránky: www.jezerany-marsovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Datová schránka obce ID: ebubujc

4.8 Další elektronické adresy:

obecní úřad: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
starosta: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
místostarosta: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
účetní: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

5. Bankovní spojení 

Platby lze poukázat na účet číslo:  1582194339/0800 (Česká spořitelna a.s.)

6. Identifikační číslo (IČ) 

00292931 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 

Obec není plátce DPH. 

8. Dokumenty

Všechny hlavní dokumenty Obce naleznete v samostatné sekci Dokumenty, která je dále členěna do hlavních tématických kategorií:

9. Žádosti o informace 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Jezeřany-Maršovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce na budově obecního úřadu
 • v kanceláři obecního úřadu


Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • osobně na Obecním úřadě, Jezeřany-Maršovice 1, v úředních dnech a hodinách, tj. Po a St 8:00-17:00

 • telefonicky na čísle 515 337 423 

 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 • formulář písemné žádosti naleznete zde a můžete jej doručit elektronicky na adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny   nebo poštou na adresu Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 nebo faxem na číslo: 515 337 423.

 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • zák. č. 101/2000 Sb . o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti, podněty, stížnosti nebo podání je možné podávat ústně nebo písemně, a to:

 • osobně na Obecním úřadě, Jezeřany-Maršovice 1, v úředních dnech a hodinách, tj. Po a St 8:00-17:00

 • telefonicky na čísle 515 337 423 

 • písemnou žádost se může doručit elektronicky na adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny   nebo poštou na adresu Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 nebo faxem na číslo: 515 337 423.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 • musí být srozumitelná
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu
 • pořízením kopie
 • na paměťových médiích
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá obecní úřad ozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, obecní úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky 

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu
Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Formulář odvolání naleznete zde.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice či orgánu obce Jezeřany-Maršovice ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře 

Všechny používané formuláře, které jsou v kompetenci Obce lze získat osobně na obecním úřadě nebo elektronicky ze sekce Dokumenty, kategorie Formuláře a vzory.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, vydávání dokladů z matriky, vydání občanského průkazu/cestovního pasu anebo jak uzavřít manželství, a mnoho dalších včetně potřebných formulářů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost nebo přímým odkazem na těchto obecních stránkách v sekci Potřebuji vyřídit, kde jsou i přímé odkazy na potřebné formuláře.

Další důležité informace získáte rovněž na Portálu veřejné správy:  http://www.portal.gov.cz.

14. Předpisy 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

14.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy Obce naleznete v sekci Dokumenty, v kategorii Vyhlášky a jiné závazné dokumenty.

15. Úhrady za poskytování informací 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytované informace je ke stažení zde, a je rovněž dostupný v sekci Dokumenty, kategorie Vyhlášky a jiné závazné dokumenty, složka Svobodný přístup k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy 

Obec nevlastní žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.

16.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy je k dispozici v sekci Dokumenty, v kategorii Formuláře a vzory.

16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Obec doposud nikdy neuzavřela.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 1. V roce 2006 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. V roce 2007 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 3. V roce 2008 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 4. V roce 2009 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 5. V roce 2010 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 6. V roce 2011 - byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 7. V roce 2012 - byly podány 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 8. V roce 2013 - byly podány 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 9. V roce 2014 - byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 10. V roce 2015 - byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 11. V roce 2016 - byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 12. V roce 2017 - bylo podáno 9 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 13. V roce 2018 - byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 14. V roce 2019 - byly podány 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Celé znění výročních zpráv, podané žádosti a odpovědi z let 2017 až 2019 naleznete v sekci Dokumenty, kategorie Vyhlášky a jiné závazné dokumenty, ve složce Svobodný přístup k informacím.


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obec doposud takovou žádost neobdržela, proto nebyly poskytnuty žádné informace.

19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů na obci

Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík, mimo rejstříků pracoviště Czech POINT, jejichž kompletní seznam a popis služby je k dispozici na stránkách Czech POINT.

20. Informace o zpracování osobních údajů 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Obecní úřad Jezeřany-Maršovice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků.
 • Evidenci daní a poplatků.
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů).
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Personální a mzdovou agendu.
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny. 


21. Informace o obecním informačním systému 

Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém. 

22. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Jezeřany-Maršovice a jeho současnou aktualizaci provedenou ve změně č.2  je snaha vedené Obce reagovat na aktuální potřebu rozvojových záměrů obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Současný platný územní plán sídelního útvaru Jezeřany-Maršovice byl vyhotoven projekční kanceláří A-PROJEKT s.r.o., Znojmo byl schválen zastupitelstvem obce Jezeřany-Maršovice dne 23.1.2000. Stejná projekční kancelář vypracovala v roce 2004 změnu č.1 ÚPO JM, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 5.5.2005 a v roce 2009 změnu č.2 ÚPO JM, která byla schválenazastupitelstvem obce dne 25.2.2010.

Územně plánovácí dokument  včetně regulativ je přístupný na obecním úřadě v úředních hodinách. Aktuální změnu č.2 ÚPO JM je k dispozici v sekci Dokumenty, kategorie Vyhlášky a jiné závazné dokumenty, ve složce Změna č.2 územního plánu obce JM .

23. Oficiální registr dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Registr obce Jezeřany-Maršovice a další informace pro zájemce o nahlédnutí do registru oznámení naleznete na eletronické adrese: http://jezerany-marsovice.centralni-adresa.net/

Aktualizováno 15.10.2020
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti