Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Odpadové hospodářství

Sběrný dvůr Vedrovice

Dne 02.10.2019 byl zahájen provoz Sběrného střediska odpadů (sběrného dvora) ve Vedrovicích, kde na základě Smlouvy o využití sběrného dvora, mohou odpad odkládat i občané z Jezeřan-Maršovic.
Aktualizováno 03.10.2019
 

Nakládání s odpady v obci

Nakládání s odpadem na území obce upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromazďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice.
.
Od 01.01.2018 je v obci zaveden Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů. Občanům je dána možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku.
.
Občané platí místní poplatek, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 této vyhlášky je poskytována úlena poplatníkům, kteří se zapojili do MESOH. 
.   
Sazba místního poplatku je stanovena ve výši 500 Kč na obyvatele a rok, ale je možné získat úlevu až ve výši 70 % ze stanoveného poplatku, což představuje nejnižší možný poplatek ve výši 150 Kč. 
Všechny předpisy obce upravující odpadové hospodářství naleznete v části Dokumenty/Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty/Obecně závazné vyhlášky obce nebo kliknutím zde
.
.  
Svoz veškerého odpadu v obci zajišťuje společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., divize Jihovýchod, Trčkova 2798/7, Brno a je realizován následovně:
-směsný komunální odpad je v obci svážen 1 x za 14 dní, každý sudý čtvrtek (viz. Harmonogram) 
-pytlový sběr plastů je prováděn 1 x měsíčně (viz. Harmonogram)
.
- pytlový sběr papíru je prováděn 1 x za 2 měsíce (viz. Harmonogram)
.
- plasty ve směsi s nápojovými kartony, papír a bílé a barevné sklo, které občané ukládají na 5 sběrných místech pro tříděný odpad, je prováděn 1 x za 14 dní
.   
- bioodpad v nádobách na sběrných místech, v období od 01.04. do 30.11. 1 x týdně
.  
- nebezpečný odpad 2 x ročně, mobilní sběr na sběrného místě před prodejnou Jednoty
- velkoobjemový odpad 2 x ročně, do velkoobjemových kontejnerů umístěných před OÚ a na točně
.
Dále obec  zajišťuje sběr a svoz: 
- železnéhý odpad, e spolupráci s TJ J-M je prováděn mobilní sběr 2 x ročně, dle potřeby mohou občané odložit železný odpad v zemědělském areálu do velkoobjemových kontejnerů, drobný železný odpad do nádoby umístěné na sběrném místě před prodejnou Jednoty 
- oleje a tuky mohou občané odložit v uzavřených plastových lahvích do označené nádoby na sběrném místě před prodejnou Jednoty, odvoz zajišťuje společnost FRITEX s.r.o. dle potřeby 
- oděvy, obuv a textil lze ukládat do kontejnerů umístěných na sběrných místech před prodejnou Jednoty a na točně, odvoz zajišťuje společnost TextilEco a.s.  
- drobné elektro, baterie a tonery mohou občané odložit do boxů, které jsou umístěny na chodbě OÚ, mobilní sběr elektra zajišťuje obec ve spolupráci s SDH J-M 1 x ročně
- pneumatiky, sběr do přistaveného velkoobjemového kontejneru je prováděn dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 roky
.
Stavební odpad
Stavební odpad není odpadem komunálním a proto obec nezajišťuje jeho sběr a odvoz. Tento odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem, tedy jeho uložením na skládce  tomu určené.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích. 
Aktualizováno 16.01.2019
 

Sběr kovových obalů

Zavádíme zkušební sběr kovových obalů. 
Aktualizováno 06.06.2018
 

Odpadové hospodářství - rozšíření služeb

Rozšiřujeme možnosti třídění a likvidace odpadů - tiskařské tonerové kazety a informujeme o možnosti likvidace pneumatik.
Aktualizováno 06.06.2018
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti