Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Odpadové hospodářství

SVOZ ODPADŮ - Upozornění

Upozorňujeme občany, že sběr a svoz opdadů (včetně plastu a papíru), který je prováděn svozovou společností dle Harmonogramu pro rok 2022, může být prováděn ve stanovené dny již od 6:00 hod. Dále žádáme občaby, aby na svých popelnicích provedli kontrolu čárových kódů a v případě jejich poškození či zničení tuto skutečnost nahlásili na obecním úřadě. 

 

Aktualizováno 16.02.2022
 

Harmonogram svozu odpadů v roce 2022

Svozový kalendář 2022
 

SBĚRNÝ DVŮR VEDROVICE - Zimní provoz

Oznamuje občanům, že Sběrný dvůr ve Vedrovicích bude mít, v období prosinec 2021 až březen 2022, omezenou provozní dobu (v zimním režimu), a to následovně: v pondělí zavřeno, ve středu otevřeno od 10:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Aktualizováno 11.01.2022
 

Harmonogram svozu odpadů 2021

Svozový kalendář 2021
 

MESOH - Návod jak třídit odpad

Pro svoz tříděného odpadu je potřeba jednotlivé druhy odpadu řádně vytřídit a označit. Jak postupovat naleznete v tomto návodu.
 

SD VEDROVICE - změna provozní doby

Oznamuje občanům, že Sběrný dvůr ve Vedrovicích bude mít, v období prosinec 2020 až březen 2021, omezenou provozní dobu, a to ve středu od 10:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.
 

MESOH 2020 - Vyhodnocení systému a kontrola odpadových účtů

Dne 30. 9. 2020 bylo ukončeno období (tzv. MESOH rok), kdy občané, kteří se zapojili do motivačního a ekonomického systému pro odpadové hospodářství (MESOH) a třídili a separovali komunální odpad, mohli získat EKO body pro  stanovení úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.

Aby byly EKO body správně přiděleny, je potřeba, aby si občané zkontrolovali svoje odpadové účty dle přiloženého letáku ZDE.

Aktualizováno 24.02.2021
 

Nakládání s odpady v době koronaviru

Jak nakládat s odpady v době ohrožení epidemií koronaviru najdete v této aktualitě.
Aktualizováno 14.05.2020
 

Sběrný dvůr Vedrovice

Dne 02.10.2019 byl zahájen provoz Sběrného střediska odpadů (sběrného dvora) ve Vedrovicích, kde na základě Smlouvy o využití sběrného dvora, mohou odpad odkládat i občané z Jezeřan-Maršovic.
Aktualizováno 03.10.2019
 

Nakládání s odpady v obci

Nakládání s odpadem na území obce upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromazďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice.
.
Od 01.01.2018 je v obci zaveden Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů. Občanům je dána možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku.
.
Občané platí místní poplatek, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 této vyhlášky je poskytována úlena poplatníkům, kteří se zapojili do MESOH. 
.   
Sazba místního poplatku je stanovena ve výši 500 Kč na obyvatele a rok, ale je možné získat úlevu až ve výši 70 % ze stanoveného poplatku, což představuje nejnižší možný poplatek ve výši 150 Kč. 
Všechny předpisy obce upravující odpadové hospodářství naleznete v části Dokumenty/Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty/Obecně závazné vyhlášky obce nebo kliknutím zde
.
.  
Svoz veškerého odpadu v obci zajišťuje společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., divize Jihovýchod, Trčkova 2798/7, Brno a je realizován následovně:
-směsný komunální odpad je v obci svážen 1 x za 14 dní, každý sudý čtvrtek (viz. Harmonogram) 
-pytlový sběr plastů je prováděn 1 x měsíčně (viz. Harmonogram)
.
- pytlový sběr papíru je prováděn 1 x za 2 měsíce (viz. Harmonogram)
.
- plasty ve směsi s nápojovými kartony, papír a bílé a barevné sklo, které občané ukládají na 5 sběrných místech pro tříděný odpad, je prováděn 1 x za 14 dní
.   
- bioodpad v nádobách na sběrných místech, v období od 01.04. do 30.11. 1 x týdně
.  
- nebezpečný odpad 2 x ročně, mobilní sběr na sběrného místě před prodejnou Jednoty
- velkoobjemový odpad 2 x ročně, do velkoobjemových kontejnerů umístěných před OÚ a na točně
.
Dále obec  zajišťuje sběr a svoz: 
- železnéhý odpad, e spolupráci s TJ J-M je prováděn mobilní sběr 2 x ročně, dle potřeby mohou občané odložit železný odpad v zemědělském areálu do velkoobjemových kontejnerů, drobný železný odpad do nádoby umístěné na sběrném místě před prodejnou Jednoty 
- oleje a tuky mohou občané odložit v uzavřených plastových lahvích do označené nádoby na sběrném místě před prodejnou Jednoty, odvoz zajišťuje společnost FRITEX s.r.o. dle potřeby 
- oděvy, obuv a textil lze ukládat do kontejnerů umístěných na sběrných místech před prodejnou Jednoty a na točně, odvoz zajišťuje společnost TextilEco a.s.  
- drobné elektro, baterie a tonery mohou občané odložit do boxů, které jsou umístěny na chodbě OÚ, mobilní sběr elektra zajišťuje obec ve spolupráci s SDH J-M 1 x ročně
- pneumatiky, sběr do přistaveného velkoobjemového kontejneru je prováděn dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 roky
.
Stavební odpad
Stavební odpad není odpadem komunálním a proto obec nezajišťuje jeho sběr a odvoz. Tento odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem, tedy jeho uložením na skládce  tomu určené.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích. 
Aktualizováno 16.01.2019
 

Sběr kovových obalů

Zavádíme zkušební sběr kovových obalů. 
Aktualizováno 06.06.2018
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti