Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Jakub Novotný, 19.02.2008
Aktualizováno: 29.01.2011

Historie

Historii naší školy přiblížená ze vzpomínek, jak je v kronikách zapsali ředitelé, ředitelky, učitelé a učitelky, kteří na této škole působili.

Založení národní školy

V roce 1946 iniciativou ředitele národní školy jezeřanské pana Jana Hendrycha, bylo započato se stavbou nové národní školy v Maršovicích. Po řadě obtíží byla konečně v roce 1950 národní škola dostavěna a 26. srpna 1950 slavnostně otevřena. Novou národní školu navštěvují i děti jezeřanské, neboť tamější škola byla zrušena a obec přiškolena k Maršovicím. Prvním ředitelem školy se stává pan Jan Veselý, druhým členem učitelského sboru je Jarmila Jelínková. V tomto složení pracuje učitelský sbor až do školního roku 1953-54. V tomto roce odchází na vlastní žádost pan ředitel Veselý a na jeho místo nastupuje pan Vladimír Juránek. Druhým členem sboru je i v následujícím roce paní učitelka Jarmila Jelínková.

Záznam z kroniky o školním roce 1954-55 uvádí:
,, Žactvo bylo vyučováno ve dvou třídách. 1. třída - 1. a 2. postupný ročník - 32 žáků, 2. třída - 3., 4. a 5. postupný ročník - 44 žáků. V 1. třídě vyučoval pan Vladimír Juránek, ve 2. třídě paní Jarmila Jelínková, která vyučovala podle rozšířeného rozvrhu hodin o 10 hodin týdně. Za tuto práci, kterou dělala nad svůj úvazek nedostávala žádnou odměnu. Odměnou jí bylo její vědomí, že vykonávala vše, aby dala žactvu kvalitnější vědomosti, než by bylo možno při normálním rozvrhu hodin a tak vysokém počtu žactva ve třídě. Nutno však poznamenat, že během roku paní učitelka neznala osobního volna a mnohdy dlouho do noci zářila okna třídy, kde opravovala písemné práce žactva".

Následující rok přichází do školy mladá paní učitelka Marie Burjanová a v tomto tříčlenném kolektivu pracuje učitelský sbor až do roku 1961 - 62 pouze se čtyřměsíční přestávkou, kdy paní Burjanovou zastupuje paní Jindra Strašáková a v roce 61 - 62 ji zastupuje paní Blažena Matulová. Roku 1962 - 63 se paní Burjanová vrací a novým ředitelem se stává pan Josef Sobotka a tento sbor zůstává nezměněn až do školního roku 1970 - 71. Tento rok je rokem s nejvyšším počtem žáků na škole - 93. Učitelský sbor posílila paní učitelka Květoslava Urbánková. Pro nedostatek místností bývá odpolední vyučování. Tento školní rok také končí na škole paní učitelka Jarmila Jelínková, která zde učila celých 20 roků. Na její místo přichází paní Jarmila Vafková. Následující rok přestává odpolední vyučování, odchází paní Vafková a Urbánková a třetím členem sboru se stává paní Marie Koukalová. V roce 1973 - 74 přichází na místo paní Šoukalové mladý pan učitel František Partl. Od roku 1975 - 76, kdy odešel do důchodu pan řídící Sobotka, pracují na škole paní Burjanová a pan Partl až do školního roku 1982 - 83, paní Burjanová už 28 roků na této škole. Poslední tři roky navštěvují naší školu i prvňáčci a druháci z Loděnic a Šumic a od třetího ročníku jezdí naši žáci do Loděnic.

Zrušení základní školy

Konec školního roku 1982 - 83 připomínají opět slova kroniky:
,,Tento bod naší kroniky bude jejím nejsmutnějším koncem, protože 29. červen 1983, kdy bylo žákům rozdáno vysvědčení, byl také posledním dnem, kdy pro naši krásnou budovu platil název ,, škola". Veškerý školní majetek přešel na školu Loděnice, veškeré vybavení převzal národní výbor, který bude mít v budově svoje sídlo. Jaký tento krok byl - ukáže budoucnost."

Osm let pak v budově sídlí národní výbor a jsou umístněny kanceláře místního Jednotného zemědělského družstva.

Znovuotevření základní školy

Dne 1. září 1991 byla slavnostně znovu otevřena Základní škola v Jezeřanech - Maršovicích. Zvítězil rozum a budova začala opět sloužit tomu, pro co byla postavena. Znovu se do ní vrátil dětský smích, radost a touha po vědění. Novou paní ředitelkou byla jmenována paní Květoslava Bílová, která zasedla poprvé do školní lavice právě na této škole. Druhou paní učitelkou byla paní Drahomíra Hybká z Ivančic. Ve školní družině pracovala mladičká slečna Ivana Kislingová ze Znojma. Hned druhý rok nastala v učitelském sboru změna. Na místo paní učitelky Hybké nastoupila paní učitelka Blanka Heikenwälderová a do družiny paní Lenka Kampasová, která se v dalších letech střídala s paní vychovatelkou Helenou Vinklerovou až do roku 1996 - 97. Tento rok se na škole začal vyučovat také 5. ročník a k učitelskému sboru přibyla slečna Zuzana Chlíbcová. Změna nastala až 4. ledna 1999, kdy se po mateřské dovolené vrátila paní Vinklerová na místo vychovatelky a 1. června, kdy na mateřskou dovolenou nastoupila paní učitelka Chlíbcová a do družiny přišla paní Ludmila Šlesová.

Novodobá historie

Dnem 1. ledna roku 2003, přešla Základní škola Jezeřany - Maršovice do právního subjektu a byla k ní přiřazena i Mateřská škola Jezeřany - Maršovice a školní jídelna. Všechny povinnosti po stránce výuky i provozu obou budov přešly na ředitelství organizace. Organizace je příspěvková, finanční částka na výchovu a vzdělávání je dotována státem, provoz je financován Obcí Jezeřany - Maršovice. Od 1. ledna roku 2006 se mění i název organizace na Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany - Maršovice, okres Znojmo.

Výuka hry na hudební nástroje

Od školního roku 1996 - 97 se ve škole vyučovala hra na hudební nástroje. Hru na klavír vyučovala paní učitelka Bohunová ze ZUŠ v Mor. Krumlově a hru na dechové nástroje pan ředitel ze ZUŠ v Miroslavi Přemysl Forst. Paní učitelku Bohunovou vystřídala paní učitelka Forstová a spolu s panem Forstem učí hru na hudební nástroje dodnes.

Náboženství

Ve výuce náboženství se postupně vystřídali pan farář Libor Salčák, Jiří Komárek, Martin Zoblivý a Jiří Hének a katechetky paní Mgr. Blanka Heikenwälderová a paní Marie Palánová, která vyučuje náboženství dodnes.

Školníci

Ke škole patří také ti, kteří se starají o pořádek a teploučko ve škole. Prvním školníkem byl pan Karel Hájek, druhou školnicí až do odchodu do důchodu paní Vlasta Hodková. Od roku 1991 je školníkem paní Hana Švrčková.

Statistika 1950-2007

Na závěr historie naší školy trošku statistiky od školního roku 1950 - 51 do roku 2006 - 2007. Na Základní školu v Jezeřanech - Maršovicích bylo v těchto letech zapsáno celkem 662 prvňáčků. Nejvíce bylo na škole žáků ve školním roce 1970 - 71 a to 93, nejméně v roce 1977 - 78 a  zatím v roce 2006 - 2007 a to 30. Na škole za tuto dobu pracovalo 19 stálých pedagogických pracovníků včetně vychovatelek, 1 školník, 1 školnice a 1 uklízečka.

Od školního roku 2007 - 2008 Vás již budeme seznamovat s činností obou škol průběžně formou příspěvků do zpravodaje nebo prostřednictvím webových stránek obce, kde také máme svoje místo.


Květoslava Bílová, ředitelka školy

Aktualizováno 29.01.2011
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti