Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Jakub Novotný, 18.02.2008
Aktualizováno: 21.04.2008

Svátost křtu

Ježíš Kristus řekl:

Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do Božího království."

Je tedy dvojí narození - k životu pozemskému a k životu věčnému.
Duše pokřtěného je očištěna od dědičného hříchu a zazáří krásou milosti posvěcující.
Stává se svatostánkem trojjediného Boha. Tento účinek křtu je naznačen dvojím symbolem: bílou rouškou a rozžatou svící.

Křtem se stáváme členy Kristovy církve na začátku našeho života. Sdílejí ho všichni křesťané. Křest vytváří osobní vztah s Ježíšem Kristem. Uskutečňuje odpuštění našich hříchů a značí začátek nového života jako bratří nebo sester Ježíše Krista a jako dětí Božích. Křest má věčnou platnost.

jesusbaptism.jpg

Křest dětí - uděluje se ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. 

Křest dospělých - lidé, přijímající křest jako dospělí, prodělávají přípravu žadatelů o křest neboli katechumenát, aby se poučili o víře. Katechumenát není omezen pouze na místní farníky. Mohou se účastnit i ti dospělí, kteří dosud nebyli u zpovědi a 1. sv. přijímání, i ostatní zájemci o prohloubení života z víry. Možnostech přípravy je nutno se informovat u duchovního správce.

Před křtem dítěte se požaduje příprava rodičů:

- u rodičů, kteří měli svátostný (církevní) sňatek, je jedno setkání dle domluvy před křestní nedělí s místním duchovním správcem na faře

- u rodičů, kteří neměli svátostný (církevní) sňatek, se koná příprava ve čtyřech setkáních po domluvě rovněž na faře. Kmotrem dítěte musí být biřmovaný katolík, aby byl zajištěn další duchovní růst pokřtěného.

Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na faře. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově.

Kmotrem může být pouze pokřtěný katolík (pokud možno i biřmovaný), praktikující svou víru.
Ostatní informace se poskytují během přípravy.

Aktualizováno 21.04.2008
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti