Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 12.02.2020
Aktualizováno: 12.02.2020

Odpadové hospodářství obce v roce 2020

Zastupitelstvo obce J-M na svém zasedání dne 11.12.2019 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice (dále jen "OZV").
Tato OZV nahradila vyhlášku z roku 2015 a zohledňuje posud obce ve způsobu nakládání a třídění odpadu a novelizaci zákona o odpadech. Nově upravuje zejména: 
- zavedení systému MESOH a třídění plastu a papíru z domácností nejen do pytlů, ale i barevných nádob 
- možnost využití sběrného dvora ve Vedrovicích 
- rozšíření možnosti třídění komunálního odpadu na bioodpad a jedlý olej a tuky.  

Na stejném zasedání ZO rovněž schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.


Jejím přijetím došlo sice ke zvýšení poplatku pro rok 2020 na částku 550 Kč, ale nadále byla zachována úlevu pro všechny občany, krteří se zapojili do MESOM a odpovědně třídí odpad ve svých domácnostech (maximální nejvyšší možná sleva je 385 Kč. Navíc byla zavedena úleva pro občany, kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce věk 70 let ve výši 150 Kč, takže pro ně je maximální výše poplatku 400 Kč. V případě zapojení do MESOH se jim může, stejně jako ostatním snížit místní poplatek až na částku 165 Kč. 
Tato OZV umožňuje další osvobození a úlevy od poplatku, naleznete je v čl. 6 OZV. Znovu je potřeba upozornit, že je nutné, aby poplatníci nahlásili údaje rozhodné pro poskytnutí osvobození nebo úlevy ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem (nejčastěji do 30.05. kalendářního roku nebo do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu). Pokud si poplatník tuto povinnost v termínu nesplní, osvobození nebo úleva zaniká!

Celý text všech OZV naleznete v sekci Dokumenty, kategorie Obecně závazné vyhlášky obce, s odkazem zde.


Zároveň je na úřední desce vyvěšeno ZVEŘEJNĚNÍ okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidenci, do nichž má zřízen automatický přístup. Jedná se o takové údaje, které občan (poplatník) je povinen podat OÚ při ohlášení své poplatkové povinnosti nebo při ohlášení úlevy nebo osvobození. Tuto informaci neleznete nejen na úřední desce ale i zde.    
Aktualizováno 12.02.2020
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti