Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 10.03.2023
Aktualizováno: 10.03.2023

MÍSTNÍ POPLATKY - Aktuální informace

Místní poplatek za odpady:

od 1. 1. 2022 je platná OZV č. 1/2021, o o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato OZV je platná i pro rok 2023.
Sazba poplatku činí 650 Kč. 
Úleva se poskytuje fyzickým osobám, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věk 70 let a více ve výši 150 Kč, poplatníkům, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH), přičemž hodnota jednoho EKO bodu se stanoví na 5 Kč. Maximální možná úleva činí 70 % výše stanoveného poplatku.
.  
.  
Výši poplatku naleznete na svých odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz  nebo vám ho sdělíme osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecním úřadě. Poplatek můžete uhradit nejlépe bankovním převodem na č.ú. 1582194339/0800 s uvedením variabilního symbolu číslo popisné vaší nemovitosti.
Pokud nemůžete uhradit poplatek bankovním převodem je možno v úřední hodiny zaplatit hotově na pokladně OÚ. 
.  
.  
Splatnost poplatku je do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Ve stejném termínu je poplatník povinen nahlásit údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu, nebo do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
.
Osvobození od poplatku:
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je 
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) se v obci v daném kalendářním roce nepřetržitě nezdržuje,
b) je úředně přihlášena na ohlašovně úřadu, a v obci se v daném kalendářním roce nepřetržitě nezdržuje,
c) pobývá dlouhodobě (nejméně 12 měsíců) mimo území České republiky,
d) je narozena v příslušném kalendářním roce.
.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území a která není celoročně užívána, pokud je současně osobou, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci.
.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 5. kalendářního roku nebo do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Proto pokud se Vás osvobození týká, nezapomeňte vyplnit následující formuláře a včas je doručte na OÚ: 

Ohlášení dle § 7 odst. 1, 2 a 3 OZV č. 1/2021 - naleznete ke stažení zde

.
Místí poplatek ze psů:
.
Místní poplatek ze psů dle OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, se pro rok 2023 nemění.
.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ... 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ... 150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ... 80 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ... 120 Kč.
.
Poplatek je splatný ve stejném termínu jako poplatek za odpady a uhradit je můžete stejně jako tento poplatek nebo společně bankovním převodem. 
Aktualizováno 10.03.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti